Hetero Man-crush #1: R. J. MacReady

R. J. MacReady